ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID.

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Yachtcontrol zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Op alle aanbiedingen en op alle opdrachten aan Yachtcontrol BV, alsmede op alle overeenkomsten ter zake, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op verzoek kosteloos toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Yachtcontrol worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Yachtcontrol ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5 Voor de mobiele telecom diensten van Yachtcontrol gelden de algemene voorwaarden voor mobiele telefoondiensten van Yachtcontrol B.V.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN.

2.1 Alle aanbiedingen van Yachtcontrol zijn vrijblijvend en Yachtcontrol behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Yachtcontrol. Yachtcontrol is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Yachtcontrol dit mee binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Een aantal van de producten (zoals specifieke opdrachten, voor u op maat, kleur of naam gemaakt, of niet in het standaard Yachtcontrol assortiment) wordt aangeboden onder de vermelding van een afnameverplichting. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u afstand doet van retourrecht.

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALINGEN.

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten. Exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient op rekening of contant, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Yachtcontrol bent u een bedrag van twintig euro (€ 20) aan administratiekosten verschuldigd en indien Yachtcontrol haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Yachtcontrol om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Yachtcontrol gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Yachtcontrol.

3.6 Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen afhankelijk zijn van de dollarkoers. Neem voor de geldende prijs contact op met Yachtcontrol.

ARTIKEL 4. LEVERING.

4.1 De door Yachtcontrol opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Yachtcontrol. In geval van annulering van de opdracht door afnemer heeft Yachtcontrol het recht om 10% van de overeengekomen prijs van de goederen in rekening te brengen met een minimum van twintig euro (€ 20) exclusief BTW, onverkort het recht van Yachtcontrol op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.

4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Yachtcontrol verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

5.2 Indien is bepaald dat de eigendom van de geleverde zaken pas overgaat indien gedurende een nader overeen gekomen periode een vooraf overeengekomen totaalbedrag aan huur is betaald vermeerderd met rente, zal de overdracht bewerkstelligd zijn zodra de laatste huurtermijn alsmede de totale rente over de bedragen, zijn betaald. Het risico van de geleverde en over te dragen zaken gaat reeds over op het moment van de aflevering.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID BIJ VERLIES EIGENDOM

6.1 De contractant verbindt zich er toe de geleverde maar nog niet overgedragen zaken, als zelfstandige zaak te houden en zegt toe natrekking, vermenging en/of zaaksvorming te voorkomen, behoudens afwijkende afspraak en onverminderd hetgeen in navolgende is bepaald.

6.2 Indien geleverde zaken nog niet in eigendom zijn overgegaan, hetzij omdat dezen onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en de voorwaarden voor eigendomsovergang niet zijn vervuld, hetzij omdat de huurtermijnen met rente nog niet verstreken en/of betaald zijn, maar de betreffende zaken door natrekking, vermenging of zaaksvorming of diefstal of welke reden dan ook, uit het vermogen van Yachtcontrol geraken en Yachtcontrol de eigendom daardoor verliest, is de contractant aansprakelijk voor de geleden en te lijden schade als gevolg daarvan en zal de contractant de schade die Yachtcontrol daardoor lijdt, zonder ingebrekestelling, vergoeden, waarbij deze vergoeding bestaat uit het uiteindelijk afgesproken te betalen bedrag inclusief de contractuele rente vermeerderd met gemaakte kosten, het totale bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf datum verlies eigendom, zulks ongeacht de wettelijke grondslag voor schadevergoeding op welke Yachtcontrol zich het recht voorbehoudt zich eveneens te beroepen.

6.3 De contractant verbindt zich er jegens Yachtcontrol toe om, in geval van natrekking, vermenging of zaaksvorming, de opvolgend eigenaar te verplichten de waardevermeerdering aan Yachtcontrol te vergoeden, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de contractant zelf voor het gehele bedrag.

6.4 Indien Yachtcontrol de eigendom verliest van de geleverde zaken en de contractant een vennootschap is, is de bestuurder hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen van de vennootschap jegens Yachtcontrol alsmede voor de verplichting tot schadevergoeding indien nakoming blijvend onmogelijk is, ook indien de vennootschap wordt overgedragen aan een derde. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder blijft eveneens bestaan indien de zaken aan een derde worden overgedragen.

6.5 Bovenstaande laat een beroep op artikel 5:14, lid 2 BW en artikel 5:15 BW onverlet.

ARTIKEL 7. RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID.

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Yachtcontrol daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Yachtcontrol de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde exclusief verzendkosten daarvan te restitueren.

7.3 Yachtcontrol is in geval van een toerekenbare tekortkoming jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk tot het factuurbedrag dat gemoeid is met de betreffende opdracht. Voor zover sprake is van een (onder)deel van een ruimere overeenkomst, is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag dat met dat (onder)deel was gemoeid.

ARTIKEL 8. BESTELLINGEN/COMMUNICATIE.

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Yachtcontrol , dan wel tussen Yachtcontrol en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Yachtcontrol, is Yachtcontrol niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Yachtcontrol.

ARTIKEL 9. OVERMACHT.

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Yachtcontrol ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Yachtcontrol gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Yachtcontrol en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 10. DIVERSEN.

10.1 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Yachtcontrol in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Yachtcontrol vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.2 Yachtcontrol is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

ARTIKEL 11. LEVERINGSVOORWAARDEN.

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt levering plaats af magazijn Yachtcontrol. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak, over op de afnemer. Bij orders onder de 400 euro bedragen de onderhandelingskosten 12,50 euro.

ARTIKEL 12. VERZENDKOSTEN.

12.1 De kosten voor verzending naar Yachtcontrol zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde goederen worden niet geaccepteerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Yachtcontrol. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van Yachtcontrol. De verzendkosten van de omruiling of gerepareerde product zijn voor rekening van Yachtcontrol.

ARTIKEL 13. D.O.A.

13.1 In geval van DOA wordt het defecte product altijd omgeruild voor een nieuw product, mits zij binnen acht werkdagen na factuurdatum worden gemeld. Producten die buiten deze DOA termijn vallen, worden altijd binnen garantie gerepareerd. DOA’s worden uitsluitend geaccepteerd als de producten compleet, inclusief alle accessoires en in de originele verpakking worden geretourneerd.

ARTIKEL 14. REPARATIE / RETOUREN

14.1 Deze afhandeling geldt voor producten die buiten de garantietermijn vallen, retour gestuurde goederen, dan wel goederen die schade hebben als gevolg van oneigenlijk gebruik (zie algemene voorwaarden). Alvorens tot reparatie wordt overgegaan ontvangt de klant voor akkoord een schriftelijke prijsopgave. Indien geen akkoord voor de prijsopgave wordt gegeven, worden 25,– euro onderzoekskosten in rekening gebracht. Kosten Indien de klant (niet-defecte) producten wilt retourneren dienen de onderstaande punten in acht worden genomen.

a) De te retourneren producten dienen courant en als nieuw verkoopbaar te zijn, dwz: – de verpakking dient onbeschadigd en ongeopend te zijn, – niet speciaal besteld voor de klant (‘niet’-voorraad goederen).
b) Yachtcontrol behoudt zich het recht voor om een restocking fee van 10% te berekenen (met een minimum van 25,– euro)

c) Na ontvangst en controle van de goederen in het magazijn, volgt binnen 5 werkdagen de creditnota. De hoogte van het creditbedrag is afhankelijk van de staat van de goederen en/of de eventueel gemaakte afspraken. Yachtcontrol behoudt zich het recht voor retour gezonden producten te weigeren, indien deze niet conform de voorwaarden zijn ontvangen.

ARTIKEL 15. GARANTIE

15.1 De garantietermijn op de geleverde producten is 1 jaar, tenzij anders vermeld.
15.2 Uitgesloten van garantie zijn defecten veroorzaakt door software- of configuratieproblemen.

15.3 Garantie is van toepassing wanneer het apparaat niet meer (naar behoren) functioneert en deze onder de door de leverancier geadviseerde omstandigheden is gebruikt (zie ook de algemene voorwaarden). Daarnaast mag de aankoopdatum, op de factuur van Yachtcontrol, niet buiten de garantietermijn liggen. Indien het product bij controle niet DOA of defect blijkt te zijn, worden 25,– euro onderzoekskosten in rekening gebracht en zullen tevens de verzendkosten in rekening worden gebracht. Hiertoe behoren ook artikelen die zonder firmware worden aangeboden en waar een firmware upgrade de problemen verhelpt.

ARTIKEL 16. SOFTWARE DISCLAIMER

16.1 Hoewel de software met grote zorg is samengesteld kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

16.2 Yachtcontrol aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de services en de daarop verstrekte informatie. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

16.3 Yachtcontrol Navigatie is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel voor navigatie aan boord. Gewaarschuwd wordt om de gegevens uit het programma nooit als enige bron van informatie voor navigatie te gebruiken, maar alle beschikbare informatie uit uw omgeving hiervoor te gebruiken. Yachtcontrol is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van gebruik van dit programma.

16.4 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit de Yachtcontrol software en onderliggende services worden verveelvoudigd, overgedragen, bewerkt en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook en evenmin in een gegevens-opzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yachtcontrol.

ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER.

17.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.